Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları - page 38

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
37
Ailelerde Nesiller Arası Normatif
Dayanışma: Gençlik Üzerine Bir
Araştırma*
Copyright © 2017
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
/
Gençlik Araştırmaları Dergisi • Nisan 2017 • 5(1) • 37-52
ISSN 2147-8473
Başvuru
| 28 Şubat 2017
Kabul
| 10 Nisan 2017
Öz
Ankara’nın düşük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeylerini temsil eden 15-29 yaş arası 1006 gen-
cin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada Bengtson’ın Nesiller Arası Dayanışma Teorisi araştırılmıştır.
Bu çalışma ile ailelerde nesiller arası normatif dayanışmanın sosyo-demografik faktörler ve diğer
nesiller arası dayanışma boyutları (yapısal, duygusal, ilişkisel, uzlaşımsal, işlevsel dayanışma) ile olan
etkileşiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada; Nesiller Arası Normatif Dayanışma ile Uzla-
şımsal Dayanışma, Yaş, Ebeveyne/Büyük Ebeveyne Yardım Verme (İşlevsel Dayanışma), ebeveyn/
büyük ebeveyn eğitim durumu lisans ve lisansüstü mezunu olma, kız kardeş sayısı, çalışma durumu
çalışmıyor olma, ebeveyn/büyük ebeveyn eğitim durumu lise mezunu olma, cinsiyetin kadın olması
ve erkek kardeş sayısı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Nesiller Arası Normatif Dayanışmayı
etkileyen en önemli faktör Uzlaşımsal Dayanışma olurken, diğer faktörler ise sırasıyla, Ebeveyne/
Büyük Ebeveyne Yardım Verme (İşlevsel Dayanışma), ebeveyn/büyük ebeveyn eğitim durumu lisans
ve lisansüstü mezunu olma, kız kardeş sayısı, çalışma durumu çalışmıyor olma, ebeveyn/büyük ebe-
veyn eğitim durumu lise mezunu olma ve cinsiyetin kadın olması ve erkek kardeş sayısı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler:
Aile, Nesiller Arası İlişkiler, Nesiller Arası Dayanışma, Nesiller Arası Normatif Da-
yanışma
* Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen “Ailelerde Nesiller Arası
Normatif Dayanışma Araştırması adlı” doktora tezinden üretilmiştir.
** Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri,
*** Dr.,Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri,
Serhat Öztürk***
Oya Hazer**
M A K A L E
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...182
Powered by FlippingBook